Cesta a chodníky

Realizácia projektovej dokumentácie s prihliadnutím na jestvujúcu zástavbu v danej lokalite

Názov projektu: Cesta a chodníky Rozsah projektu: Realizácia cesty, Dokončenie výstavby: 04.07.2016

Stavebný zámer

Výstavba cesty a chodníkov v Adamovských Kochanovciach. Projekt pozostával z prípravy projektovej dokumentácie, geodetického zamerania a geologického prieskumu podložia. Nasledovalo navezenie kameňa predpísanej frakcie a jeho zhutnenia a príprava podkladu pre pokládku asfaltovej zmesi pre vytvorenie miestnej komunikácie. Cesta je lemovaná obrubníkom a chodníkom, vyloženým zámkovou dlažbou. Na záver sa osadilo dopravné značenie.